ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย4

เนื่องจากวัดสุวรรณประสิทธิ์ เป็นวัดพระนักปฏิบัติ ทุกปีจะมีพระภิกษุสามเณร ชี และพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดสถานที่ปฏิบัติธรรม ประกอบกับพระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นผู้มีศรัทธาในพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงความรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ พระอาจารย์ได้อธิษฐานฉันอาหารเจตลอดชีวิต ท่านเป็นพระนัก ปฏิบัติตัวอย่าง เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยได้ทำการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นด้วยเห็นประโยชน์อันจะเกิดแก่พระศาสนาอย่างยิ่ง คณะศิษยานุศิษย์พระแม่กวนอิมฯ โชคชัย 4 จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการสร้างตุกวิปัสสนา 3 ชั้นถวาย โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2528 ไดรำกฐินไปทอดได้เงินทั้งสิ้น 1,016,144 บาท
การดำเนินการสร้างได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 โดยการควบคุมดูของพระอาจารย์เสริมศักดิ์ อธิปัญโญ งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี พระภิกษุ สามเณรในวัดก็ได้เสียสละแรงกายมาช่วยเทปูน ผูกเหล็กจนในที่สุด การก่อสร้างตัวอาคารและตกแต่งทั้งหมด รวมทั้งองค์พระปฏิมาพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ทำด้วยเนื้อโลหะ สำริดในท่าอิริยาบถนั่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าตึกวิปัสสนาก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในต้นปีพุทธศักราช 2530 สิ้นค่าก่อสร้าง 5 ล้าน

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์

ในครั้งพุทธกาลนั้นแล ขณะที่องค์พระจอมไตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังทรงเทศนาธรรม ท่ามกลางพุทธบริษัท 4 จำนวนมากอยู่นั้น ทรงรู้ด้วยพระจิตว่า องค์พระสมเด็จพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม) ทรงแปลงพระวรกายทาร่วมนั่งฟังอยู่ในท่ามกลางหมูพุทธบริษัททั้งหลาย องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้ทรงกล่าวพระนามพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ขึ้น ทันใดนั้น พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ก็ได้แปลงพระวรกายกลับคืนสภาพเดิมมีฉัพพรรณรังสีสว่างไสว ไปทั่วทั้งทศทิศ แล้วก้มลงนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ในขณะนั้นแล พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ได้ทรงตั้งโพธิจิตที่จะสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพุทธบูชา จำเนียรกาลได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ศิษยานุศิษย์พระแม่กวนอิมมหาโพธสัตว์ในประเทศต่าง ๆ ก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้าง พระมหาเจดีย์ฯ องค์นี้เป็นพุทธบูชา องค์แล้วองค์เล่า เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีสถานที่แห่งใดสามารถสร้างได้สมบูรณ์ ดั่งที่พระแม่กวนอิมฯ ได้ทรงตั้งปณิธานไว้ ดังนี้นพระองค์ท่านจึงได้ทรงเสด็จมาดำเนินการสร้างด้วยตัวพระองค์เอง เพราะด้วย พระมหาเจดีย์ ณ องค์นี้ เป็นบุญใหญ่ ผู้ทีจะมาสร้างจะต้องเป็นผุ้มีบุญบารมีสะสมมามากพร้อมทั้งลูกศิษย์ ที่จะมาร่วมสร้าง จะต้องมีบุญร่วมกันมา จึงจะสร้างสำเร็จสมบูรณ์ได้

[ad#ad-5]

พระแม่กวนอิมฯ ได้ทรงมีพระเมตตาปรารถนาให้สาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ฯ องค์นี้กันมาก ๆ เพราะจะหาโอกาสได้เกิดมาทันยุคสมัยนี้ได้มาร่วมกับพระองค์ท่านสร้าง พระมหาเจดีย์ฯ อันยิ่งใหญ่มีความสูงถึง 21 ชั้น ซึ่งในอนาคตจะเป็นประวัติศาสตร์ของ พุทธศาสนา เป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นปูชนียวัตถุอันล้ำค่าของประเทศชาติ การได้มาสร้างศาสนาสถานให้คนทั่วทั้งโลกกราบสัการะบูชา นับว่าเป็น โอกาสดีที่หาได้ยากอย่างยิ่ง ทั้งยังจะเป็นบุญอันมีอาสิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาล สุดประมาณ ดังนั้นทางตำหนักฯ จึงได้เริ่มดำเนินการให้ประชาชนทั้งหลายได้จอง สร้างพระพุทธรูป 10,000 องค์ ตั้งแต่ เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2527 โดยทำบุญสร้างองค์ละ 3,500 บาท มีหลายท่านแจ้งความจำนงจะขอเป็น เจ้าภาพสร้างพระคนเดียวจำนวน 10 องค์บ้าง 100 องค์ บ้างหลาย 100 องค์บ้าง จนถึง 1,000 องค์ก็มี แต่พระแม่กวนอิมฯ ทรงกำหนดให้ 1 ท่าน สามารถจองสร้างได้เพียง 1 องค์เท่านั้น และยังมีพระเมตตาให้สามารถ ทำบุญสะสมทีละเล็กทีละน้อยได้ ทั้งนี้เพราะพระองค์ท่านมีเจตนาโปรดคนเป็นจำนวนมากและ ต้องการให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน ในเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2529 มีผู้มาร่วมจองสร้างพระครบ 10,000 คน จากนั้นคณะศิษย์ก็ได้ประชุมเตรียมการสร้างพระมหาเจดีย์ฯ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านจะถวายที่ให้สร้างพระมหาเจดีย์ฯ ตั้งแต่ 4-500 ไร่ แต่ล้วนเป็น ที่ต่างจังหวัดทั้งสิ้น ถ้าจะสร้างในกรุงเทพฯ ก็คงต้องใช้งบประมาณในการซื้อที่ดินหลายสิบล้านบาท ทางตำหนักฯ จึงได้มีจดหมายเวียนไปถึงผู้ร่วมจองสร้างพระทุกท่าน ให้มาร่วมกันจุดธูปทูล ถามพระแม่กวนอิมมหา โพธิสัตว์และเทพยาดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ควรจะสร้างที่ใดจึงจะเหมาะสม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2530 และผลลัพธ์ก็ออกมาว่า ทรงมีบัญชาให้สร้างพระมหาเจดีย์ฯ ที่กรุงเทพฯ บริเวณตรงข้ามตำหนักพระแม่กวนอิมฯ โชคชัย 4 เหตุที่เลือกสถานที่แห่งนี้ พระแม่กวนอิมฯ รับสั่งว่า เพราะในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังเก่า ของพระองค์เป็น ที่มังกร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิมากเพราะที่นี่เป็นหัวมังกร ยิ่งกว่านั้นพระองค์ท่านยังรับสั่งว่า “อู่คิ้ว อู่ติก” หมายความว่า “ไม่ว่าใครมาตั้งจิตอธิษฐานถึงพร้อมด้วยกาย วาจา ใจ อันแน่วแน่แล้วก็จะสมปรารถนาในสิ่ง ที่หวัง ทุกประการ” เพราะที่นี่เป็นทะเลใหญ่ ให้ทุกคนมาล้างเวรล้างกรรม มาขัดเกลาจิตใจ ไม่ว่ากรรมเวร อะไร ก็แล้วแต่แระองค์ทรงยินดีรับแทนเราขึ้นมาหมด

อ่าน  ครอบครัวอบอุ่นกับอาหารเย็นง่ายๆ

หลังจากรู้สถานที่สร้างพระมหาเจดีย์ฯ แน่นอนแล้ว ทางตำหนัก ก็ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน โดยรอบตำหนักฯ เพื่อให้พอเพียงสำหรับสร้างพระมหาเจดีย์ฯ สถานที่จอดรถ และมีพื้นที่สำหรับจัดสวนให้แลดูสวยงามใหญ่โตโอฬาร สมกับเป็นพระมหาเจดีย์ประวัตจิศาสตร์ แต่เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงมากดังนั้นจึงต้องใช้เวลาใน การจัดซื้อที่ดินและต่อรองราคานาน พอสมควร จนกระทั้งได้ที่ดินผืนใหญ่พอสมควรผืนหนึ่งสำเร็จ จึงได้ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างมหาเจดีย์ฯในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2531 โดยได้นิมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์วัดมาหาธาตุรักษาการณ์สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมด้วย พระภิกษุใหญ่ 10,000 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลในวันนั้นท่ามกลาง หมู่สงฆ์ทั้งหลายในปะรำพิธี และต่อหน้าเทพยาดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระแม่วราภรณ์ได้ตั้ง สัจจอธิษฐานว่า “จะขอตั้งใจทำงานให้กับพระพุทธศาสนา จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ถ้าตราบใดมีจิตคิดไม่ชอบ แม้แต่น้อยก็ขอให้เอาชีวิตกลับไปได้เลย อย่าให้พระศาสนามีอันมามัวหมอง เพราะข้าพเจ้าเป็นอันขาดและ ตราบใดสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่พ้นทุกข์ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเกิดอีกมาเป็นผู้ให้ หากแม้นต้องมาเกิดเป็นหมู หมา กา ไก่แล้วสามารถช่วยสรรพสัตว์พ้นทุกข์ได้ข้าพเจ้าก็ยินดี”

อ่าน  เลี้ยงอาหารคนชรา และผู้พิการ บ้านทองพูล รังสิต

ที่มา : http://www.k-immm.net/2006/chokchai4

ภาพเล่าเรื่อง

ศิลปะแถวบ้าน ศิลปะที่มาพร้อมกับความเสียใจ

แถวๆบ้าน มีศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่า มาเมื่อไหร่ และมาได้อย่างไร เป็นศิลปะที่พบเห็นตามป้ายรถเมล์ สะพานลอย เสาไฟฟ้า และตู้โทรศัพท์ ศิลปะแขนงนี้ ...

ขนมปังปิ้ง อาหารยามเช้าๆ กินกับกาแฟ

ภาพนี้ก็เป็นเพียงแค่ขนมปังปิ้ง ที่ถ่ายมาจากกล้อง compact ตัวเล็กๆ พกสะดวก Fuji J20 ในเช้าของวันหนึ่ง มันก็คงจะไม่มีความหมายอะไรพิเศษ รูปก็ไม่สวย ...

บันทึกเที่ยว บันทึกภาพ
เห็นร้านแบบนี้คงไม่ต้องบอกว่าขายอะไร

เที่ยวหัวหิน แวะเพลินวาน

เพลินวานหัวหิน ของผมในการไปครั้งนี้ ไม่มีอะไรให้น่าติดตามมากนัก เป็นเพียงการผ่านไป แถมยังต้องผ่านเลยเสียอีก อันเนื่องจากวันที่เดินทางไปถึงเพลินวานนั้น เป็นช่วงเวลาที่เพลินวาน ยังไม่เปิดทำการ รอเวลาผ่านไป ผ่านไป ...

กล้วย แขวนไว้เป็นราวๆ เรียงเป็นหวีๆ ชอบหวีไหน หยิบได้เลย

วันแม่พาแม่เที่ยว 2012 ภาคแรก (ตลาดโก้งโค้ง)

วันแม่ปีนี้ เป็นปีที่ไม่ได้วางแผนการเที่ยวล่วงหน้ามากนัก แค่รู้สึกว่า ปีนี้ไม่อยากจะไปเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพราะว่าไม่ได้วางแผนเอาไว้ กลัวว่าถ้าจะจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพื่อโดยสารรถไฟเที่ยวไกลๆ จะไม่ได้ที่นั่ง แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่แม่ดูทีวี ที่บอกเล่าชักชวนไปเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาที่เมืองอยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา ...